تبلیغات
شما

شیوه نامه تدریس خرد (قسمت دوم)

شیوه نامه تدریس خرد (قسمت دوم)

مراحل تدریس خرد
1.    فراهم کردن دانش و آگاهی درباره تدریس توسط استاد راهنما: ابتدا «مفاهیم اصلی، اصول برنامه ریزی و فرایند تدریس» در جلسات سخنرانی (تدریس شفاهی) توسط استاد راهنما ارائه شده و یک خرده مهارت خاص در قالب رفتارهای تدریس ارائه می‌شود تا کارورزان، طرح درس و ارائه تدریسی که بوسیله استاد راهنما ارائه می‌شود را مشاهده کنند.
2.    با همفکری سایر اعضای گروه یک موضوع درسی را انتخاب کنند، درس مذکور موضوع کار تمام اعضای گروه خواهد بود.

با مقالات بلدیاب همراه باشید


تبصره 1:

در رشته مربی پرورشی، کارورزان باید یک درس را با هماهنگی استادان راهنما انتخاب و تدریس نمایند.


تبصره 2:

کارورزان رشته مراقب سلامت، نیازی به انتخاب درس نداشته و بجای تدریس، عملکرد آنان در درمانگاه مدنظر است.
3.    اعضای گروه، از درس انتخاب شده، 6 موضوع مجزا را برای تدریس انتخاب و بین خودشان توزیع کنند.
4.    با توجه به موضوع انتخاب شده برای تدریس، نومعملمان، با همفکری سایر اعضای گروه، تدریس خود را به گونه ای طراحی کنند که همه خرده مهارت ها، در تدریس لحاظ شود؛ لیکن هر یک از اعضای گروه، خود را برای تدریس با تاکید بر یک مهارت آماده کند.
5.    هر دانشجو معلم برای موضوع خود، طرح‌های درسی کوتاهی در درسی که گروه انتخاب کرده است؛ آماده کند. 
6.    دانشجو معلم، موضوع درسی و خرده مهارت تدریس را با هماهنگی استاد راهنما  تدریس کند؛ بدین ترتیب فرصت‌های عمل و اجرا در شرایط کنترل شده به وجود می‌آیند. این فرایند می‌تواند توسط استاد راهنمای تعلیم و تربیت، استاد راهنمای تخصصی و سایر کارورزان مشاهده شود. علاوه بر این فرایند تدریس باید از طریق ابزار ضبط ویدئویی (دوربین فیلمبرداری موبایل) با مسئولیت کارورز ضبط شود و در اختیار استاد راهنما و سایر کارورزان قرار گیرد. هرگاه کارورز، خود، مشاهده گر تدریس خویش باشد نتایجی که بدست می‌آورد عامل بالقوه ای برای تلاش در جهت بهبود خواهد شد.
تبصره: فیلمبرداری از تدریس، برای کارورزان دختر رشته تربیت بدنی الزامی نیست و در صورت تمایل دانشجو و با مسئولیت و بهره برداری شخصی وی اینکار بلامانع است.
7.    بحث درباره دروس مبتنی بر بازخورد بوده و چنانچه دانشجو معلم در طول تدریس، دچار هرگونه خطایی شود در مرحله بازخورد، بیان و اصلاح می‌شود. موفقیت فرایند تدریس خرد وابسته به بازخورد است که می‌تواند توسط منابع مختلفی بازخورد از جمله استاد راهنما، خود کارورز و سایر کارورزان ارائه گردد. مسئولیت شکل دهی و هدایت فرایند بازخورد برعهده استادان راهنما است. 
8.    دانشجو معلم باید بر اساس بحث‌ها و پیشنهادهای ارائه شده، طرح درس خود را برای ارائه خرده مهارت بصورت موثر، (ترجیحاً در همان جلسه) بازطراحی کند. دانشجو معلم درس بازطراحی شده را مجدداً در همان کلاس و همان مدت زمان و برای تمرین همان خرده مهارت ارائه کند.
9.    بازخوردها با تأکید بر تشویق، مجدداً به کارورز ارائه می‌شود.
10.    توصیه می‌شود فرایند فوق تا زمانی که کارورز به خبرگی در تدریس ادامه یابد.
11.    تدریس نهایی توسط کارورز، برای ارزیابی نهایی توسط استادان راهنما و سایر اشخاص ارائه می‌شود.
 


زمانبندی تدریس خرد
 

 

تاثیر فرایند تدریس خرد در ارزشیابی کارورزان
دوره کارورزی تدریس خرد، بخشی از فرایند ارزشیابی کارورزی می‌باشد و در نمره نهایی وی (نمره آزمون جامع) تاثیر مستقیم دارد. درصد و امتیاز تاثیر درس کارورزی 2 در جدول ذیل ارائه شده است. هماهنگونه که ملاحظه می‌شود، درس کارورزی 2، 350 امتیاز از مجموع 1000 امتیاز کارورز را تشکیل می‌دهد که در آن کسب حداقل امتیاز 227.5 الزامی است.


 
نقش استاد راهنما  در تدریس خرد
در هر کلاس تدریس خرد، 2 استاد راهنما حضور دارند، یک نفر استاد راهنمای تعلیم و تربیت و یک نفر استاد راهنمای تخصصی.


تبصره 1:

در جریان کلاس کارورزی در رشته علوم تربیتی تنها یک استاد راهنمای تعلیم و تربیت حضور خواهد داشت، و تنها در جلسه ارزیابی، یک استاد راهنمای تعلیم و تربیت دیگر نیز برای ارزیابی کارورزان در جلسه آخر حضور خواهد یافت (که دستمزد وی بصورت حق الجلسه پرداخت خواهد شد).


تبصره 2:

در رشته تربیت بدنی دو استاد راهنما  از ابتدای تدریس حضور خواهند داشت و در جلسه پایانی، برای ارزیابی کارورزان، یک استاد راهنمای دیگر به جمع آنان اضافه خواهد شد (که دستمزد وی بصورت حق الجلسه پرداخت خواهد شد).


تبصره 3:

تعیین استاد راهنمای تخصصی برای درس‌های مربی پرورشی و مراقب سلامت با پیشنهاد مدیرمحترم گروه مربوطه و موافقت معاون محترم آموزشی پردیس انجام خواهد شد.


تبصره 4:

برای هر استاد راهنما ، 12 کارورز پیش بینی شده است و هر کلاس باید از ترکیب کارورزان یک استاد راهنمای تعلیم و تربیت و یک استاد راهنمای تخصصی (مجموعاً 24 نفر) تشکیل شود. در این صورت حق الزحمه هر یک از استادان راهنما بصورت مساوی و برابر ضوابط خواهد بود.


تبصره 5:

در مواردی که تعداد دانشجویان کمتر از 12 نفر باشد؛ پرداخت حق الزحمه بر اساس حق الجلسه و با در نظر شرایط درس پرداخت خواهد شد.
وظیفه استاد راهنما در تدریس خرد اینست که به کارورز کمک کند تا کیفیت تدریسش را بهبود بخشد، بنابراین نقش وی در طول برنامه‌های آموزشی با باریک بینی همراه است و همواره تغییر می‌کند. معمولا در اولین مراحل باید نقش هدایت و حمایت کننده و در ادامه نقش تشویق کننده داشته باشد. خلاصه اینکه ضرورت دارد استاد راهنما  به تلاش هایی ورای انجام وظیفه صرف مبادرت ورزد.


از جمله وظایف استاد راهنما  در تدریس خرد می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: 

 • ارائه «مفاهیم اصلی، روش طراحی درس، اصول برنامه ریزی و فرایند تدریس» توسط استادان راهنما (در صورت لزوم و تشخیص استادان راهنما). 
 •     آموزش یک خرده مهارت خاص در قالب رفتارهای تدریس برای نومعلمان به عنوان نمونه توسط استاد راهنمای تخصصی
 • تبیین اهمیت و اجزای طرح درس و ارائه نمونه ای از آن در کلاس.
 • تبیین و تشریح وظایف کارورزان، اعم از کارورز مجری و کارورزان مشاهده گر در جریان تمرین تدریس
 • تشکیل گروه‌های 6 نفره در کلاس (در رشته مراقب سلامت گروه ها، 4 نفره هستند).
 • کمک به کارورزان برای انتخاب درس و تقسیم موضوعات برای تدریس
 • ثبت زمان تدریس هر یک از کارورزان و نظارت بر اینکه هر یک از افراد در گروه، تدریس خود را در زمان تعیین شده و با تاکید بر یکی از خرده مهارت‌ها انجام دهد.
 • تبادل نظر و ارائه طریق به کارورز، پیش از تدریس
 • مشاهده تدریس کارورز توسط استاد راهنما  
 • اطمینان از فیلمبرداری کارورز از جلسه تدریس 
 • برگزاری نشست‌های هدایت کننده با کارورز، پس از تدریس: در این نشست کارورز می‌آموزد که چگونه نشانه‌های کلیدی «کنش متقابل» خود با شاگردان را جستجو کند. (این مرحله می‌تواند با استفاده از مقیاس‌های درجه بندی شده، فهرست‌های کنترل و تجزیه و تحلیل کنش‌های متقابل تقویت شود).
 • آغازگر فرایند ارائه بازخورد به کارورزی که تدریس کرده است و سپس شکل دهی و هدایت فرایند بازخورددهی کارورزان مشاهده گر به کارورز مجری.
 • تبادل نظر مجدد با کارورز برای طرح ریزی مجدد تدریس با توجه به نکات طرح شده در فرایند بازخورد
 • مشاهده مجدد تدریس کارورز
 • تبادل نظر نهایی کارورز و اساتید راهنما
 • فرایند نظارت بالینی و پشتیبانی حرفه ای از کارورز تا تسلط کارورز بر مهارت‌های تدریس ادامه می‌یابد. در صورت امکان هر کارورز می‌تواند در هر شش مهارت، تدریس کرده و به تسلط برسد (در این صورت ملاک ارزیابی وی، بهترین تدریس وی خواهد بود).
 • جمع آوری فایل ضبط شده تدریس همه کارورزان و ثبت آن در یک مجموعه توسط استاد راهنمای تعلیم و تربیت
 • ارزیابی و ثبت نمره در خصوص عملکرد کارورز بر اساس فرم، ملاک‌ها و سطوح عملکرد ارسالی از معاونت نظارت و ارزیابی
 • آموزش روش تکمیل پوشه کار (port folio) به کارورزانوظایف کارورز مجری در تدریس خرد

 • طراحی واحد یادگیری بر اساس تحلیل برنامه درسی (کتاب درسی)، شناسایی ایده کلیدی/ مفاهیم و مهارت‌های اساسی .....
 • تولید مواد آموزشی مورد نیاز برای اجرای طرح واحد یادگیری برای مدت زمان 10 تا 15 دقیقه
 • استفاده از ایده‌های بدیع و روش‌های خلاقانه در تدریس کارورز، مورد تاکید است.
 • تبیین و جلب مشارکت سایر کارورزان در فرآیند تدریس و گفتگوی حرفه‏ای با آنان
 • تمهید فیلبرداری از تدریس هر کارورز، به عهده خودش است.
 • تمامی کارورزان باید فایل آخرین و بهترین نسخه تدریس خود را در اختیار استادان راهنمای تعلیم و تربیت قرار دهند.
 • هر یک از اعضای گروه باید به نوبت تدریس کنند، ترجیحاً تمام اعضای یک گروه، به صورت پیوسته تدریس خود را ارائه نمایند.
 • جلسات بازخورد در نشست‌های انتقادی باید دقیقا و بطور سازنده روی مهارت هایی متمرکز شوند که در مرحله طراحی مورد نظر بوده است. 
 • هر کارورز، در تدریس خود، هر شش مهارت را به نمایش می‌گذارد اما تاکید وی روی یکی از مهارت‌های شش‏گانه خواهد بود.

 

وظایف کارورز مشاهده گر در تدریس خرد

 • کارورزان مشاهده گر، باید بر اساس رهنمودهای ارائه شده از سوی اساتید راهنما، به شکل سازنده، به کارورز مجری، بازخورد ارائه نمایند.
 • در حالی که یک نفر مشغول تدریس می‌شود، بقیه کارورزان می‌توانند با وسایل ضبط نوار ویدئویی به مشاهده وی، استادان راهنما و سایر شاگردان بپردازند.
 • لازم است هر کارورز، تمام برنامه‌های اجرایی دیگران را مشاهده کند تا بتواند در فرایند ارائه بازخورد شرکت کند.
   

منبع : بلدیاب

 • تاریخ و ساعت انتشار :
  13:26       1395/12/10
 • تعداد بازدید :
  2599
 • پسندیده :

کلمات کلیدی

تدریس

تدریس خرد

استاد راهنما

کارورز

تدریس شاگرد

وظایف استاد راهنما
درخواست معلم خصوصی یا آموزشگاه

اگر به دنبال انتخاب معلم خصوصی حرفه ای یا دوره های آموزشی در آموزشگاه های معتبر هستید؛ با ثبت اطلاعات خود در فرم درخواست معلم خصوصی یا رزرو آموزشگاه می توانید هر چه سریعتر به کمک بلدیاب کلاس خصوصی یا گروهی مناسب خود را بیابید. (مشاهده فرم درخواست)

اجاره فضای آموزشی خصوصی و گروهی

اگر برای برگزاری کلاس های خصوصی, نیمه خصوصی یا گروهی خود نیاز به فضای آموزشی دارید، سایت بلدیاب امکانی برای شما فراهم کرده تا بتوانید با توجه به شرایط تدریس تان، اقدام به اجاره فضای آموزشی مناسب خود نمایید. (مشاهده مکان های آموزشی)

بلدیاب چگونه کار میکنید؟

سایت بلدیاب با معرفی و تبلیغ دوره های آموزشی مدرسین خصوصی و آموزشگاهای کل کشور فضایی را فراهم نموده تا کاربرانی که نیاز به دوره های آموزشی مختلف دارند با یک جست و جوی ساده در بلدیاب بتوانند مدرس یا آموزشگاه مناسب خود را بیابند و اطلاعات تماس آنها را مشاهده کنند. (درخواست دوره های آموزشی)

‌شرایط همکاری با بلدیاب

مدرسین خصوصی و آموزشگاه داران محترم می توانند برای تبلیغ دوره های آموزشی خود و جذب شاگرد برای کلاس های خصوصی و گروهی ، در هر زمینه ای (درسی، فنی، هنری، ورزشی، مالی ، حسابداری، کسب و کار و ... ) در سایت بلدیاب ثبت نام کنند و از خدمات آن استفاده نمایند. (ثبت نام و همکاری)

راهنمای تصویری استفاده از سایت بلدیاب

اگر مدرس خصوصی هستید یا آموزشگاه دارید بهتر است قبل از ثبت دوره های آموزشی خود از راهنمای بلدیاب استفاده کنید تا در معرفی دوره های خود و جذب شاگرد یا هنرجو موفق تر عمل کنید. (مشاهده راهنمای بلدیاب)

Baladyab اسماعیل محمدی

" اگر به دنبال دوره‌های آموزشی در هر زمینه ای به صورت خصوصی یا نیمه خصوصی هستید، یا می‌خواهید از دوره‌های برگزار شده توسط آموزشگاه‌های استان خود باخبر شوید، در وب سایت بلدیاب می‌توانید اساتید و آموزشگاه‌های که دوره شما را برگزار میکنند را پیدا کنید، در صورت نیاز با آنها تماس بگیرید و به صورت حضوری با آنها کلاس برگزار کنید. "

شما هم می توانید نظر خود را درباره سایت بلدیاب ثبت کنید.