تبلیغات
شما

تعهد، شناخت و نقش استعدادها

تعهد، شناخت و نقش استعدادها

مراقب باشید چیزی را از قلم نیندازید

اهمیت شناخت

تاکنون کتابها و مقاله‌های بسیاری در خصوص شناخت به تحریر درآمده و اندیشمندان بسیاری از شناخت صحبتها کرده اند. لکن گفتار اینجانب در خصوص شناخت؛ شناخت استعدادهاست، این مبحث نیز از مباحث خداشناسی است که حقیر توجه به کمالات انسانی را مورد اهمیت می‌دهم چرا که تمام ابزار و وسایل بدون کمالات انسانی اهمیت خاصی ندارد، مگر اینکه ابزار و وسایلی می‌شوند مایة دردسر بشر، اما اگر کمالات انسانی اهمیت داده شوند همین ابزار و وسایل می‌شوند مایه تعالی بشر. اینجاست که مدیریت سرمایه، برای دست یافتن به کمالات انسانی خود را نشان می‌دهد.

آری! مدیریتی که سرمایه‌های مستعد انسانی و هر آنچه را که در خصوص نیل به این کمالات برای بشر مرتبط است را در برمی گیرد؛ نقش مسؤولیت پذیری بشر به عرصه ظهور می‌رسد مسؤولیت پذیری که مشوق «تعاونوا علی البر و التقوی و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» (باید در نیکوکاری و تقوی با یکدیگر همکاری کنید و نه در گناهکاری و دشمنی) را به همراه دارد. مسئولیت پذیری که ظرفیتها را برای نیل به همین کمالات بررسی می‌کند و هر ظرفیتی را به جای خود به آن نقش می‌دهد و با مدیریتی مدبرانه ظرفیتها را افزایش می‌دهد تا همه در کنار هم در آرامش و رفاه زندگی نمایند. و نیازهای مادی و معنوی بشر به سهولت رفع گردد؛ آن چنان این مدیریت مدبرانه است که همه را به مسئوولیت پذیری در قبال یکدیگر متوجه می‌نماید.

 

مدیریت مدبرانه :

عدم شناخت علماء، مسؤولان و کارگزاران هر ملتی به نعمتها و الطاف خداوند و عدم شناخت به راهکارهای اساسی و عدم احاطه بر محیط، باعث عدم ایجاد ارتباط و اطلاع رسانی بین عموم و به کارگیری نیروهای مستعد و توانمند در ایجاد فضایی صمیمانه و باصفا بین افراد آن ملت می‌گردد. بنابراین، جهت برطرف نمودن چنین معضلاتی به اتحاد و یکپارچگی علما، مسؤولان و کارگزاران هر ملتی نیاز است که با عنایت به معیارهای انسانی فضایی مناسب برای استفادة بهینه از نعمتها و الطاف خداوند برای همگان فراهم گردد.

این اتحاد نیز بدون علم و مدیریت مدبرانه به زمان و امکانات میسر نیست. آری! علم و مدیریتی که سرمایه‌های مادی و معنوی را جهت رفع نابسامانیها و تعلیم و تربیت در عرصه‌های مختلف زمانی و مکانی داشته باشد تا آنجا که همه علاوه بر اینکه به خویش، خویشان خود توجه دارند به همسایه و همنوعان خود نیز توجه داشته باشند، این مرام تا آنجایی پیش می‌رود که معیارهای انسانی و کمالات رأس همة امور قرار می‌گیرد. آری! هنگامی که زمینة دست یافتن به کمالات در خویش، خویشان، همسایه و همنوعان معیار اصلی باشد؛ اینجاست که همه با همدیگر برادر و خواهر هستند. و زمینة شکوفایی استعدادهای بالقوه در همگان به عرصة ظهور می‌رسد.

آری! برادر و خواهر شما که می‌خواهید نفعی و خیری به خویش، خویشان، همسایه و همنوعان خود برسانید راه آن معیارها و کمالات انسانی است.

 

برنامه ریزی مدبرانه :

برنامه ریزی را می‌توان به چند مقطع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم نمود (اساس برنامه ریزی مدبرانه) «ان الله مع الصابرین».

عواملی که در برنامه ریزی نقش دارند را می‌توان به چند دسته تقسیم نمود و هر کدام، راهبردی در برنامه‌ها و امور روزمرة هر فرد، اجتماعی و... (در کل جوامع بشری) نقشی اساسی داشته باشند. طی دوره هایی بخشی از آنها را برای شما بیان می‌کنم؛

ـ نقش تعلیم و تربیت در برنامه ریزی (تعلیم و تربیت محوری اساسی و کلی در همة امور)؛

ـ نقش منابع و ذخایر در برنامه ریزی؛

ـ نقش اولینها در برنامه ریزی؛

ـ نقش مبدأ و مقصد در برنامه ریزی؛

ـ تقش دیدنیها، شنیدنیها، گفتنیها و... در برنامه ریزی؛

ـ نقش ساعات شبانه روز، هفته، ماه، سال و... در برنامه ریزی؛

ـ نقش فرصتها و لحظه‌ها در برنامه ریزی؛

ـ نقش تدوین برنامة تحصیلی، مسؤولیتهای فردی، اجتماعی و... (خانه، مدرسه و...) در برنامه ریزی؛

ـ نقش والدین، عالمان، مسؤولان، تدوین برنامه‌های گوناگون (برنامه هایی که در مسیر زندگی با آنها در ارتباط هستند) در برنامه ریزی؛

ـ نقش نیازهای فردی، اجتماعی و... در برنامه ریزی؛

ـ نقش امنیت فردی، اجتماعی و... در برنامه ریزی؛

ـ نقش دوستان و نزدیکان در برنامه ریزی؛

ـ نقش محافل و مجالس در برنامه ریزی؛

ـ نقش وسایل و امکانات در برنامه ریزی؛

ـ نقش درک مفاهیم و مطالب در برنامه ریزی؛

ـ نقش پیشگیری از بیماریها و امراض در برنامه ریزی؛

ـ نقش درمان بیماریها و امراض در برنامه ریزی؛

ـ نقش معیارها و کمالات انسانی در برنامه ریزی؛

ـ نقش پراکندگیها در برنامه ریزی؛

ـ نقش نظم در برنامه ریزی؛

ـ نقش مدیریت در برنامه ریزی؛

ـ نقش خودشناسی در برنامه ریزی؛

ـ نقش محیط شناسی در برنامه ریزی؛

البته، شما نیز با تحلیل، مباحثه، تحقیق، ابتکار و خلاقیت می‌توانید، از موارد فوق

بهره مند گردید.

 

منبع:حسینی،نظام هدفمند،صفحه 30-33

  • تاریخ و ساعت انتشار :
    09:31       1397/08/30
  • تعداد بازدید :
    105
  • پسندیده :

کلمات کلیدی

نقش استعدادها،شناخت استعدادها،تعهد استعدادها
آموزش روشن کردن سریع آتش با شکر

ممکن است برای پیکنیک به بیرون رفته باشید ولی به راحتی نتوانید آتش روشن کنید و در میان جمع شرمنده شوید. گاهی چوب سخت آتش می‌گیرد و یا آنکه کمی مرطوب است، برای نجات خود در این شرایط می‌توانید یک مشت شکر روی چوب هایی که قصد آتش زدن دارید بریزید. با این کار سریع‌تر آتش درست می‌شود و در عین حال مدت زمان طولانی‌تری نیز دوام خواهد داشت.