تبلیغات
شما

بررسی فرآیند عارضه یابی سازمانی شرکت ماموت بر مبنای ارزیابی متوازن با روش AHP

چکیده

عارضه یابی روشی سیستماتیک و علمی جهت شناسایی ،طبقه بندی و ریشه یابی عارضه‌ها و اثرات سوء آنها در کارکرد سازمان و تدوین برنامه‌های کاری برای رفع آن‌ها در سازمان است.این پژوهش در دو مرحله صورت گرفت:مرحله اول شناخت علت هاو عارضه‌ها و مرحله دوم راهکارهایی جهت رفع آن‌ها ارائه شد.عارضه یابی سازمانی یکی از روش‌های جامع  ارزیابی عملکرد می‌باشد. کارت امتیازی متوازن از جمله ابزارهای جدیدی است که سازمان‌ها را در اندازه گیری عملکردشان یاری می‌کندو از آن می‌توان  برای تعیین عارضه‌های موجود در سازمان نیز استفاده کرد.ارزیابی متوازن علاوه بر معیارهای مالی که بیانگر نتایج کارهایی که در گذشته انجام شده است ، معیارهای عملیاتی مکمل در زمینه رضایت مشتریان ، فرایندهای داخلی وفعالیت‌های بهبود و نوآوری سازمان را نیز در بر می‌گیرد.

در این پژوهش عارضه‌های شرکت از نظر سنجه‌های مالی ، مشتری ، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری بررسی و پس از شناسایی الویت بندی شدند.سپس برای رفع علت‌ها راهکارهایی ارائه گردید.نوع روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-پیمایشی می‌باشد.منابع اصلی تحقیق عمدتاً گزارش‌ها و مستندات شرکت مورد بررسی می‌باشدعلت‌ها و راهکارها به روش AHP با استفاده از نرم افزار Expert Choice الویت بندی شدند.

  • تاریخ و ساعت انتشار :
    09:10       1396/09/01
  • تعداد بازدید :
    1799
  • پسندیده :

کلمات کلیدی

عارضه یابی سازمانی

رویکردارزیابی متوازن

عملکرد سازمانی

توسعه سازمانی

مدیریت استراتژیک.


دسته بندیمقالات مرتبط

حمله به مصر توسط کمبوجیه فرزند کوروش

کمبوجیه فرزند کوروش به دلیل کشته شدن 12 ایرانی در مصر واینکه فرعون مصر به جای عذر خواهی به دشنام دادن به ایرانیان و تمسخر پرداخته بود با 250هزار سرباز ایرانی در روز 42از آغاز بهار 525 قبل از میلاد به مصر حمله کرد و کل مصر را تصرف کرد و به دلیل آمدن قحطی در مصر مقدار بسار زیادی غله وارد مصر کرد. اکنون در مصر یک نقاشی دیواری وجود دارد که کمبوجیه را در حال احترام به خدایان مصر نشان می‌دهد.او به هیچ وجه دین ایران را تحمیل نکرد و بی احترامی به آنان ننمود.